Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

 1. Dane obiektu: Dom wypoczynkowy Julia, ul. Środkowa 85A, 34-405 Białka Tatrzańska, kontakt: 182650295 lub 692301033

Informacje ogólne

 1. Rezerwacje można dokonywać wyłącznie telefonicznie. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zaliczki za pobyt. Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania rezerwacji na 30 dni przed planowanym przyjazdem. Płatności należy dokonać do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym przez gospodarza. Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50% wartości usługi noclegowej.
 2. Obsługiwane metody płatności: płatność gotówką, przelew tradycyjny. Podczas dokonywania rezerwacji właściciel udostępnia telefonicznie bądź emailowo dane do przelewu.
 3. Pokój wynajmowany jest od osoby. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w kuchni dzień wcześniej. Uwzględniamy życzenie przedłużenia pobytu w miarach posiadanych możliwości.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nie akceptujemy zwierząt. Cisza nocna obowiązuje od 22:30 – 07:00. Doba rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00 a w dniu wyjazdu kończy się o godzinie 11:00. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny przyjazdu i wyjazdu.
 6. Osoby niezameldowane w naszym domu mogą przebywać w pomieszczeniach od godziny 7:00 do 22:00. Możemy odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego dnia rażąco naruszył nasz regulamin, wyrządzając szkodę w imieniu naszego domu lub gości.
 7. Goście zobowiązani są w szczególności do: utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach, korzystania z urządzeń znajdujących się w obiekcie w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu.
 8. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód oraz w przypadku zaginięcia wszelkich przedmiotów. Za zgubienie klucza z brelokiem (blokada do drzwi) pobieramy opłatę 150 zł.

Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek ,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest CAŁKOWITE PALENIE TYTONIU ORAZ INNYCH UŻYWEK ZAPACHOWYCH i używanie ognia otwartego (kara wynosi każdorazowo 500 PLN).
 2. Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w obiekcie odpowiadają wynajmujący Goście. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa oraz na jego koszt.
 3. W związku z ponoszeniem przez opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 4. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gości i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia Domku. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w w/w punkcie, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Dom wypoczynkowy Julia, ul. Środkowa 85A, 34-405 Białka Tatrzańska.

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu lub konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu